Документи

На 13.03.2017 г. „Русевпласт“ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0482-C01 с Министерство на икономиката за изпълнение на проект: „Развитие на управленския капацитет в „Русевпласт“ ЕООД и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги в предприятието“, финансиран по Оператична програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, схема BG16RFOP002-2.002„Развитие науправленския капацитет и растеж на МСП“.
 
05 септември 2017 г. Провеждане на процедурата съгласно изискванията на ПМС № 160/ 1.07.2016 г. , за избор на изпълнител доставчик с обект на процедурата: Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка и въвеждане в експлоатация на 5 бр. компютърни конфигурации и 5 бр. лазерни многофункционални устройства; Обособена позиция 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на автоматична почистваща машина тип CNC; Обособена позиция 3: Доставка и въвеждане в експлоатация на Софтуер за разкрой на PVC и алуминиеви профили.